• KAPSAM
Madde bağımlılığı ülkemizde ve dünyada son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılacak müdahaleler önem kazanmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele; arzıyla mücadele, önleme/eğitim ve tedavi/rehabilitasyon başlıklarında etkin bir şekilde eş zamanlı mücadeleyi gerektiren bir konudur.
TUBİM 2014 Uyuşturucu Raporu verilerine göre ülkemizde genel nüfusta uyuşturucu madde kullanım oranı % 2,7, genç nüfus ve okullarda ise % 1,5 olarak ölçülmüştür.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2018 yılı “Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış” başlıklı araştırmasında sakinleştirici kullananların oranı % 5,8, uyuşturucu madde kullananların oranı ise % 3,1 olarak açıklanmıştır.
İlimizde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce Lise Öğrencileriarasındamaddekullanımoranınıntespitiamacıylayapılançalışmalarda,buoranın2012yılında
% 1,5 iken 2014 yılında % 3,8’e ulaştığı görülmektedir.
Burdur İlinde bağımlıkla mücadele kapsamında, Burdur  Devlet Hastanesinde hizmet veren ayakta tedavi merkezi AMATEM  dışında bir birim bulunmamaktadır. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede, koordineli çalışma ve yapılan çalışmaların izlenerek değerlendirilmesi en önemli aşamalardır. Bu doğrultuda uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında vatandaşla kamu kurumları arasında köprü olan, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliğini arttıracak bir çözüm birimi olarak “Uyuşturucu ile Mücadele Birimi’ne ihtiyaç duyulmaktadır.
 
 • AMAÇ
Burdur Valiliği Uyuşturucu İle Mücadele Projesi ile  Burdur İl Merkezinde  yaşayan uyuşturucu bağımlısı kişilerin kendi irade ve istekleri doğrultusunda, bağımlılıklarından kurtarılarak yeniden topluma kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Projenin ilk uygulama sonuçlarının analizi neticesinde, diğer ilçelerde de Kaymakamlıklar ile koordinasyon sağlanarak yaygınlaştırılması amaçlar arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen Burdur Uyuşturucu ile Mücadele projesi ile;
 • Uyuşturucuilemücadelenintümaşamalarındavatandaşlakamukurumlarıarasındaköprüolan,aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayan bir çözüm birimiolarak Uyuşturucu ile Mücadele Birimi oluşturulması,
 • Bu Birim aracılığı ile uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin oluşturulmuş birimlerde (AMATEM, ÇAMATEM, YEDAM, Sosyal Uyum Merkezleri) sunulan hizmete kolay ulaşabilmelerininsağlanması,
 • Yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılaraksonuçlandırılması,
 • Uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon yapısısağlanması,
 • Uyuşturucukullanımınıbırakmakisteyenkişilerin,ihtiyaçlarınagöregereklibilgilervererektedavi için en uygun merkezeyönlendirilmesi,
 • Bağımlılık süreci ve tedavi hakkında ailelere genel bilgi verilmesi, danışmanlık hizmetisunulması,
 • Bağımlı bireylerin tedavi sonrası sosyal yaşama uyumunu sağlamaları için çalışmalar yürütülmesi, hedeflenmektedir.
 
 
 • UYGULAMAAŞAMALARI
Uyuşturucu ile mücadelede, ilgili paydaşların koordineli çalışma ve yapılan çalışmaların izlenerek değerlendirilmesi en önemli aşamalardır. Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisinde başarıya ulaşılabilmesi için tedavinin bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerekmektedir. Süreç, danışmanlık hizmeti ile başlamaktadır. Arındırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin akabinde, kişinin uyuşturucu maddeyi tekrar kullanmasının önlenmesi ve toplumsal hayata katılımının sağlanmasını amaçlayan sosyal uyum süreci ile de devam etmektedir. Sürecin her aşamasında, görev alan birimlerin yakın yakın işbirliği içinde çalışması ve kişinin yakın takibi büyük önem taşımaktadır.
 
 • Tespit
Mahalle Muhtarları,  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bağımlıbireylertespitedilir.Tespitedilenbağımlıbirey  KaymakamlıkAçıkKapıBirimineyönlendirilir.Bağımlıkişilerin doğrudan Açık Kapı Birimine veya diğer kamu kuruluşlarına başvurusu durumunda da aynı yolizlenir.
 
 • Kayıt
Bağımlı birey ve ailesi Karamanlı Kaymakamlığı Açık Kapı Birimine başvurur. Açık Kapı Birimi Personeli, öncelikleKaymakama bilgiverirvebaşvurusahibininbilgileriniİlçeEmniyetAmirliğine  ileterek kişi hakkında yürütülen adli bir işlem ve arama kararı bulunup bulunmadığını teyit eder. Sonrasında kişiyi Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Koordinatörüne yönlendirir, Yönergede belirtilen gerekli işlemleri yapar ve kayıtlarıtutar.
 
 • Uyuşturucu ile MücadeleBirimi
 • Birim, İlçe  Devlet Hastanesi  bünyesindeoluşturulur.
 • Birimde, Koordinatörlük görevi başhekim  ve ona bağlı olarak uyuşturucu ile mücadele eğitimi almış iki personel görevyapar.
 • Birime başvuran bireyin ilk değerlendirilmesi, Koordinatörün bilgisi dâhilinde yapılarak İlk Görüşme Formu doldurulur. Tedavi sürecini başlatmak üzere ilgili sağlık kuruluşundan sıra beklemeksizin randevusualınır.
 • Sağlıkkuruluşundapsikiyatriuzmanıtarafındantıbbideğerlendirmesiyapılarak,bireyeözgütedavi süreci belirlenir ve Hekim Değerlendirme Formu düzenlenerek Birime ivedi şekilde bilgiverilir.
 • Genel değerlendirme ve risk taramasının ardından bireye özgü tedavi, takip ve rehabilitasyon planı oluşturulur.
 • Bireyin      yataklı     tedavi     kurumlarında     tedavisinin     gerektiği     durumlarda     en     yakın
 • AMATEM/ÇAMATEM merkezi ile irtibata geçilerek tedavi sürecibaşlatılır.
 • BireyinilgilimerkezeulaşmasıiçingerektiğidurumlardaSosyalYardımlaşmaveDayanışmaVakfı ile irtibata geçilerek, sosyal yardım alınması için gerekli görüşmeleryapılır.
 • Bireye özgü tedavi, takip ve rehabilitasyon planı doğrultusunda ilgili kurumlar olan , İlçe Hastanesi Başhekimliği , Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sosyal YardımlaşmaveDayanışmaVakfıMüdürlüğü,,İlçe MilliEğitim Müdürlüğü
 
İlçe Müftülüğü’nden gerekli görülenlerle irtibata geçilerek rehabilitasyon sürecinin hızlı ve etkin sürdürülmesi için belirlenen faaliyet planı (bireysel danışmanlık, grup terapisi, aile eğitimleri, sanat, müzik, spor, kursları, vb) uygulanır.
 • Sosyal uyum dönemindeki, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamış kişilerin aktif işgücü programlarına katılımlarını sağlamak için İlgili kurumlarla irtibat sağlanır.
 • Bağımlı bireyin ailesi ve yakınlarına bağımlılık süreci eğitimi ve danışmanlık hizmetiverilebilmesi için gerekli kurumlarla irtibata geçilir.
 • Merkezebaşvuranlarınverileritutulupyorumlanarakeldeedilenbaşarıoranlarıyereleylemplanına uygun olarak Valiliklepaylaşılır.
 
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VESORUMLULUKLARI
 • Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların ve verilecek hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak üzere her kurum /kuruluş tarafından bir proje sorumlusubelirlenmesi,
 • Uyuşturucu ile Mücadele Projesinin görev tanımlarında yer alan sorumlulukların hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için iç yönergehazırlanması,
 • Yapılan çalışmaların aylık raporlandırılması ve  Karamanlı Kaymakamlığı ve Burdur Valiliği’nesunulması,
 • Bağımlı bireyin tespiti için gerekli çalışmalarınyürütülmesi,
 • Bağımlı bireyin bilgi güvenliğininsağlanması,
 
 • Karamanlı Kaymakamlığı
 • Projenin genel yürütümü ve koordinasyonunun İlçe Kaymakamı yetki ve sorumluluğu altındasürdürülmesi,
 • YapılantespitlerinvegelenbaşvurularınKaymakamlıkAçıkKapıBirimiProjeSorumlusutarafındanAçık Kapı sisteminekaydedilmesi,
 • Kayıtların ilgili Kaymakama bildirilmesi,
 • İlçe  Emniyet Amirliğine  bilgiverilmesi,
 • Başvurunun Uyuşturucu ile Mücadele Birim Koordinatörüneyönlendirilmesi,
 
 • İlçe  EmniyetAmirliği
a) Başvuran bağımlı bireyler hakkında yürütülen adli bir işlem ve arama kararı bulunup bulunmadığının Açık Kapı Birimi Proje Sorumlusuna bildirilmesi,
 
 • İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği
 • Uyuşturucu ile Mücadele Biriminin çalışmalarının İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği bünyesindeyürütülmesi,
 • İlçe Devlet Hastanesi Başhekiminin birim Koordinatörü olarak görevlendirilmesi,
 • Uyuşturucu    ile    Mücadele    Biriminde    görevlendirilen    personelin Birim Koordinatörüne bağlı olarak çalışmalarıyürütmesi,
 • Bağımlı bireyin tıbbi tedavi sürecinin planlanması, ilçe  dışı sevk ve ayakta tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, takibi ve değerlendirilmesi,
 • İlçedeki mevcut madde kullanım sıklığının tespitine yönelik çalışmalarınyürütülmesi
 • Paydaş kurumların proje sorumlularına yönelik gerekli eğitimlerin planlanması veverilmesi,
 
 
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçeMüdürlüğü
 • Uyuşturucu ile Mücadele Projesi kapsamında rehabilitasyon sürecinde gerekli çalışmaların planlanması, yürütülmesi vedeğerlendirilmesi,
 • Gençleri bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmeye yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetlerindüzenlenmesi,
 • Bağımlıbireyinilgiveyeteneklerineuygunsporvesanataktivitelerineyönlendirilmesi,bukonuda kurs, etkinlik ve diğer benzeri çalışmalarınyürütülmesi,
 
 • İlçe Milli EğitimMüdürlüğü
 • OkulMüdürleri,OkulAileBirlikleri,OkulRehberÖğretmenleriveÖğrenciBaşkanlarıaracılığıyla okul, çevre ve ailedeki risk faktörlerinin belirlenmesi, risk altında olabilecek öğrencilerin tespit edilmesi,
 • Uyuşturucu ile Mücadele Projesi kapsamında sürece dâhil edilen öğrencilerin takibininyapılması,
 • Uyuşturucu ile Mücadele Birimi tarafından sağlık için tehlikeli madde kullandığı bildirilen öğrencilerin, Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM)yönlendirilmesi,
 
 • Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfı
 • Maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedaviye gidemeyen bağımlı bireye ve ailesine gerekli desteğin sağlanması, ayrıca tedavi amacı dışında maddi destek ihtiyacı olanlarındesteklenmesi,
 • Riskli birey ve ailelerin tespiti için gerekli çalışmalarınyürütülmesi,
 
 • İlçe Müftülüğü
a) Bağımlı bireye tedavi sürecinde ve sonrasında manevi destek sağlanması.
 
 • UYGULAMA
Bu Proje, ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak personel görevlendirilmesi ve bu personele verilecek eğitimi müteakip Kaymakamlık  tarafından belirlenen tarihte uygulamaya girer.